Ia̍h le̍k-sú

2011-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 3-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 11-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2010-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 3-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō·)

2009-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō·)

2007-nî 9-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)