Ia̍h le̍k-sú

2012-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 9-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō·)

2011-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 10-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 6-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 5-goe̍h 20-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)