Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2011-nî 4-goe̍h 15-ji̍t (Pài-gō·)

2009-nî 11-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 6-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 4-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 4-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō·)