Chham-khó: Criteria for speedy deletion

Khoài-sok thâi-tû ê tiâu-kiāⁿ

  • Oân-choân bô lōe-iông ê ia̍h
  • Chhì-giâm-ia̍h
  • O͘-pe̍h chhō
  • Bô tī-tāi ê kóng-ko, soan-thoân
  • Pheng-im chò-ngō͘ ê choán-ia̍h
  • Goân chok-chiá ê iau-kiû

Khoài-sok thâi-tû ê thêng-sû

Tán-thāi khoài-sok thâi-tû ê ia̍h