Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2009-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2007-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō·)

2007-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2007-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2007-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2007-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2007-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 7-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

khah kū ê 50 hāng